PROGRAM SZKOLENIA

1. Inspektor Ochrony Danych w systemie ochrony danych osobowych, a odpowiedzialność Administratora.

2. Zasady i warunki powołania Inspektora Ochrony Danych
- kompetencje zawodowe Inspektora
- wysokie kwalifikacje Inspektora, czyli w kogo zainwestować?
- forma powołania ( analiza dokumentu powołania)

3. Sposób powołania, wady i zalety
- zewnętrzny, wspólny, wewnętrzny

4. Zadania Inspektora Ochrony Danych – jak realizować w praktyce?
- informowanie administratora
- monitorowanie stosowania RODO u administratora
- zwiększanie świadomości pracowników w zakresie przestrzegania procedur ODO
- szkolenie pracowników
- czas pracy Inspektora (rodzaje umów)
- pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla UODO i każdej osoby, której dane przetwarza podmiot

5. Audyt ochrony danych a IOD
- przygotowanie planu audytu placówki
- okresowe sprawdzanie ochrony danych osobowych w podmiocie

6. Obowiązki pracowników przetwarzających dane osobowe
- analiza upoważnienia do przetwarzania danych zwykłych i wrażliwych
- analiza oświadczenia do zachowania w tajemnicy i poufności
- odpowiedzialność pracownika za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych

7. Postępowanie w przypadku naruszeń ochrony danych osobowych, a prawa osób których dane dotyczą
- obowiązki Inspektora Ochrony Danych
- obowiązki Administratora i Procesora
- obowiązki pracowników Administratora

8. Wewnętrzne procedury i polityka ODO
- analiza polityki ochrony danych osobowych zgodna z RODO

9. Omówienie zasad przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO

10. Podsumowanie charakterystyki Inspektora Ochrony Danych