PROGRAM SZKOLENIA

 1. Rodzaje dokumentacji medycznej w podmiocie leczniczym i praktyce zawodowej:

 • zewnętrzna;
 • wewnętrzna;
 • indywidualna;
 • zbiorowa.
 1. Nowości elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM):

 • internetowe konto pacjenta (IKP);
 • e-recepta;
 • e-skierowanie;
 • e-zlecenie;
 • e-zwolnienie;
 • terminy wdrożenia;
 • brak dostępu do systemu P1 – faktyczny czy prawny?;
 • informacja dla pacjenta w formie SMS lub e-mail (wskazane w SIM).
 1. Szczególne wymagania dotyczące dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej:

 • co sprawdzić przed nabyciem programu komputerowego?;
 • identyfikacja osoby dokonującej wpisu i rejestrowanych przez nią zmian;
 • wydruk w formach określonych w rozporządzeniu;
 • reguły skanowania dokumentacji papierowej do programu komputerowego;
 • zasady niszczenia dokumentacji papierowej – kiedy i jak?;
 • udostępnianie i eksport danych;
 • zabezpieczenie dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej – patrz punkty 5 i 6.
 1. Zmiany wynikające z ustawy o działalności leczniczej i „pakietu kolejkowego”:

 • oznaczenie podmiotu – z czego się składa?;
 • pojęcie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego;
 • 12 – cyfrowy numer księgi rejestrowej;
 • nowa treść pieczątek;
 • lista oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego w postaci elektronicznej;
 • jak dołączyć do prowadzonej listy oczekujących oryginał skierowania?;
 • uprawnienie części pielęgniarek i położnych do wystawiania recept na niektóre leki.
 1. Ochrona danych osobowych:

 • dane osobowe;
 • zbiór danych;
 • przetwarzanie danych;
 • odbiorcy danych;
 • administrator danych;
 • system informatyczny;
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 • organ ochrony danych osobowych.
 1. Dokumentacja przetwarzania danych osobowych:

 • polityka bezpieczeństwa;
 • instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych;
 • jak wdrożyć przepis rozporządzenia, który wymaga „opracowania i stosowania procedur zabezpieczania dokumentacji i systemów ich przetwarzania, w tym procedur dostępu oraz przechowywania”?
 1. Konieczne elementy każdej dokumentacji medycznej oraz szczegółowe omówienie:

 • historii zdrowia i choroby;
 • historii choroby;
 • okołooperacyjnej karty kontrolnej (nowość!);
 • karty noworodka;
 • karty indywidualnej opieki pielęgniarskiej;
 • karty indywidualnej opieki prowadzonej przez położną;
 • karty wizyty patronażowej;
 • karty wywiadu środowiskowo – rodzinnego;
 • karty uodpornienia;
 • skierowania do szpitala lub innego podmiotu;
 • skierowania na badanie diagnostyczne, konsultację lub leczenie, finansowanego ze środków publicznych;
 • karty przebiegu ciąży;
 • książeczki zdrowia dziecka (nowość!);
 • karty informacyjnej z leczenia szpitalnego;
 • informacji lekarza leczącego pacjenta w AOS dla kierującego lekarza POZ;
 • książeczki szczepień;
 • zaświadczenia;
 • orzeczenia;
 • opinii lekarskiej;
 • listy oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych.
 1. Dokumentacja prowadzona przez lekarza wystawiającego recepty dla siebie (pro auctore) albo dla małżonka, zstępnych lub wstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa (pro familiae).

 2. Dokumentacja medyczna w badaniach klinicznych.

 3. Dokumentacja medyczna w medycynie pracy.

 4. Warunki i okres przechowywania dokumentacji medycznej.

 5. Udostępnianie dokumentacji medycznej:

 • pacjentowi;
 • osobie trzeciej;
 • wykaz uprawnionych organów i podmiotów z ustawy;
 • czy pacjent ma prawo do oryginałów dokumentacji? (stanowisko doktryny, Rzecznika Praw Pacjenta i Ministerstwa Zdrowia).
 1. Zgoda na zabieg medyczny:

 • zgoda pacjenta;
 • zakres uprawnień opiekuna faktycznego;
 • prawa pacjenta małoletniego;
 • rola sądu opiekuńczego;
 • postępowanie wobec pacjenta nieprzytomnego;
 • prawo do informacji o stanie zdrowia.
 1. Case study.