Sieć szpitali – aspekty prawne i wdrożeniowe.
Jak działać w świetle nowych zmian?

 

1. PODSTAWY PRAWNE:

 • ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
  ze środków publicznych (Dz. U. poz. 844);
 • projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej;
 • projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie określenia sposobu ustalania wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania;
 • projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na pierwszy okres rozliczeniowy;
 • projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2017 r. zmieniającego rozporządzenie
  w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

2. GENEZA REGULACJI. POJĘCIA. KIERUNKI DZIAŁAŃ:

 • rezygnacja z modelu fee-for-service;
 • okresowe postępowania konkursowe tylko jako uzupełnienie PSZ;
 • ciągłość udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej;
 • kompleksowość udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej;
 • hospitalizacja;
 • stan nagły;
 • poradnia przyszpitalna;
 • jak rozumieć pojęcie „jeden z poziomów referencyjnych”?;
 • likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia do końca 2017 roku;
 • wojewódzkie urzędy zdrowia (WUZ) od 1 stycznia 2018 r.;
 • co z systemem rozliczeń Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP)?

3. SYSTEM PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ (PSZ):

 • szpitale I stopnia;
 • szpitale II stopnia;
 • szpitale III stopnia;
 • szpitale onkologiczne lub pulmonologiczne;
 • szpitale pediatryczne;
 • szpitale ogólnopolskie;
 • kolejność kwalifikacji świadczeniodawców zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia
  z dnia 5 maja 2017 r.

3. WARUNKI KWALIFIKACJI DO SIECI (PODSTAWOWE I ULGOWE):

 • profile systemu zabezpieczenia (od 1 do 8);
 • szpitalny oddział ratunkowy albo izba przyjęć;
 • świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;
 • wymóg anestezjologii i intensywnej terapii lub anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci (jeden
  z poziomów referencyjnych) – możliwość odstąpienia;
 • okres trwania umowy, w tym okres obowiązywania umowy poprzedniego świadczeniodawcy;
 • udzielanie świadczeń w trybie hospitalizacji;
 • ambulatoryjna opieka specjalistyczna w poradni przyszpitalnej – wskazanie porad specjalistycznych odpowiadających poszczególnym profilom systemu zabezpieczenia;
 • rehabilitacja w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego lub stacjonarnych.

5. PROCEDURA KWALIFIKACYJNA:

 • pierwszy wykaz świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów PSZ do dnia 27 czerwca 2017 r. (w Biuletynie Informacji Publicznej NFZ);
 • wykaz obowiązuje od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.;
 • kwalifikacja uzupełniająca dla szpitala, który nie spełnia warunków, a jedynie posiada kontrakt
  w zakresie leczenia szpitalnego dotyczący udzielania świadczeń w trybie hospitalizacji;
 • pozytywna opinia ministra zdrowia wydawana na wniosek dyrektora OW NFZ;
 • wyłączenie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

6. PROCEDURA ODWOŁAWCZA:

 • protest – w przypadkach niezakwalifikowania do systemu zabezpieczenia, kwalifikacji do niewłaściwego poziomu systemu zabezpieczenia lub niewłaściwego wskazania profili systemu zabezpieczenia, zakresów lub rodzajów;
 • kto może wnieść środek odwoławczy?;
 • treść protestu i termin na jego wniesienie;
 • kiedy termin uznaje się za zachowany – co trzeba zrobić?;
 • decyzja dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ;
 • odwołanie do Prezesa Funduszu;
 • postanowienie w przedmiocie nierozpatrzenia protestu albo odwołania;
 • usunięcie szpitala z wykazu, zmiana kwalifikacji do poziomu zabezpieczenia albo zmiana w profilach, zakresach lub rodzajach świadczeń;
 • wyłączenie części przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

7. CO MOŻNA ZROBIĆ, BY ZWIĘKSZYĆ SWOJE SZANSE?:

 • łączenie się podmiotów leczniczych – przedstawienie aktu o połączeniu do 20 czerwca 2017 r.;
 • przesunięcie terminu kwalifikacji do 26 września 2017 r. – kiedy możliwe?;
 • przekazanie kopii umowy z uczelnią medyczną – w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

8. ZAWARCIE UMOWY. ANEKSOWANIE DOTYCHCZASOWYCH:

 • termin podpisania – co w przypadku odmowy?;
 • rezygnacja z konkursów ofert i rokowań na rzecz gwarancji zawarcia umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach PSZ;
 • kolejne aneksowanie do 30 września 2017 r./ 30 czerwca 2018 r. – omówienie przypadków;
 • konkursy – których zakresów lub rodzajów świadczeń będą dotyczyć?

9. FINANSOWANIE RYCZAŁTOWE:

 • za okres rozliczeniowy określony w umowie, nie dłuższy niż rok kalendarzowy;
 • liczba, rodzaj, ceny i parametry jakościowe świadczeń udzielonych i sprawozdanych za rok 2015;
 • ponadto wzrost lub spadek liczby tych świadczeń w poprzednich okresach z uwzględnieniem wycen świadczeń stosowanych w dniu wejścia w życie ustawy;
 • skomplikowany wzór w projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 maja 2017 r.;
 • wykaz świadczeń opieki zdrowotnej, które podlegają odrębnego finansowaniu w ramach kwoty zobowiązania